Ex Ophidia Press

Jacket Photo © copyright Luca Steffenoni 1970.